Figura Chanco 01

 

okzsncioxjdvopxo idnfisdj s jdisjisjsiios io os oo<s   uiouoiuoisdoisf ios iuoi eoiu oushoi<soi <oies o<